Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Niedaleko pada jabłko od jabłoni!”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin​”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się

konkurs pod nazwą „Niedaleko pada jabłko od jabłoni!” („Konkurs​”).

2. Organizatorem Konkursu jest:

Aleksandra Targońska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą BagMe by smola Aleksandra

Targońska, nr NIP 5222873820, REGON: 146536730, dalej jako "BagMe by smola​"

W dalszej części Regulaminu BagMe by smola zwana jest „Organizator​”.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem

serwisu Instagram.

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec serwisu Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram.

5. Celem Konkursu jest pozyskanie informacji o preferencjach odbiorców marki BagMe.

6. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 847 ze zm.).

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem §2 ust. 2 i 3 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto na portalu Instagram, a podane przez nią podczas rejestracji w ramach serwisu Instagram dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała („Uczestnik​”).

2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

3. Uczestnikami nie mogą być ani pracownicy, ani przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, ani inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagrody.

§3 NAGRODA

1. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą w Konkursie dla zwycięzcy są dwie torebki Bagme by smola (wybrane przez zwycięzcę Konkursu z obecnie dostępnej oferty sprzedażowej w sklepie internetowym organizatora) („Nagroda​”).

2. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest

również możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

3. Fundatorem Nagrody to znaczy dwóch torebek Bagme by smola, o której mowa w §3 ust. 1 powyżej jest Bagme by smola.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a) odmówi przyjęcia Nagrody,

b) w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do

wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania zwycięzcy Konkursu nagród o wartości nie niższej niż Nagroda wymieniona w § 3 ust 1.

§4 ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.05.2020 r., z chwilą opublikowania postu konkursowego, o którym mowa w §4 ust. 2 poniżej. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dnia 17.05.2020 r. do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18.05.2020 r. na profilu Instagram @bagmebysmola.

2. W dniu 15.05.2020 r. w ramach profilu BagMe by smola zostanie udostępniony post konkursowy, zawierający dedykowaną na potrzeby Konkursu planszę. W opisie posta znajduje się pytanie konkursowe oraz pytanie o preferencje produktu BagMe by smola.

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest, (i) odpowiedzenie na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym, polubić post konkursowy oraz dwa poprzednie posty na profilu @bagmebysmola. 

4. Kryterium wyłonienia zwycięzcy Konkursu jest podanie odpowiedzi w komentarzu do posta konkursowego przez Uczestnika, zgodnie z punktem §4 ust. 3 powyżej, w sposób najciekawszy lub najbardziej kreatywny. Oceny uzupełnionych przez Uczestników odpowiedzi dokona Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie odpowiedzi konkursowych, których autorzy: a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram; c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Instagram, a następnie w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu jest zobowiązany przesłać Organizatorowi za pośrednictwem serwisu Instagram (korzystając z profilu Instagram, w ramach którego odpowiedział na pytanie konkursowe) wiadomość zawierającą dane adresowe zwycięzcy Konkursu (w tym adres e-mail, z którego zwycięzca Konkursu będzie korzystał w ramach procedury odbioru Nagrody).

7. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości

e-mail lub telefonicznie.

8. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania Nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania Nagrody.

9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu.

10. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia Nagrody.

§5 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest

Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru Nagrody, rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na nią.

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną, księgową, marketingową, kurierską lub prawną Organizatora albo instytucje uprawnione do kontroli działalności Organizatora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych.

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne do

udziału w Konkursie.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres bagmebysmola@gmail.com.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie

materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN