Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ IDEALNY ZESTAW!”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin​”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się

konkurs pod nazwą „Wygraj idealny zestaw!” („Konkurs​”).

2. Organizatorami Konkursu są:

a) Aleksandra Targońska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą BagMe by smola Aleksandra Targońska, nr NIP 5222873820, REGON: 146536730, dalej jako "BagMe by smola​" oraz

b) Tomasz Bajor prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Marshall Shoes Tomasz Bajor, nr NIP 5732210811, REGON: 240246896 dalej jako "Marshall Shoes​".

W dalszej części Regulaminu BagMe by smola oraz Marshall Shoes zwani są łącznie „Organizatorami​”.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem

serwisu Instagram.

4. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec serwisu Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram.

5. Celem Konkursu jest pozyskanie informacji o preferencjach odbiorców marek BagMe by

smola oraz Marshall Shoes.

6. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 847 ze zm.).

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem §2 ust. 2 i 3 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto na portalu Instagram, a podane przez nią podczas rejestracji w ramach serwisu Instagram dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała („Uczestnik​”).

2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie, dostarczonej Organizatorom najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

3. Uczestnikami nie mogą być ani pracownicy, ani przedstawiciele Organizatorów, ani członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, ani inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatorów.

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagrody.

§3 NAGRODA

1. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą w Konkursie dla zwycięzcy jest jedna torebka Bagme by smola (wybrana przez zwycięzcę Konkursu w ramach zadania konkursowego spośród modeli przedstawionych w ramach Planszy Konkursowej) oraz jedna para butów Marshall Shoes (wybrana przez zwycięzcę Konkursu w ramach zadania konkursowego spośród modeli przedstawionych w ramach Planszy Konkursowej) („Nagroda​”).

2. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest

również możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

3. Fundatorem Nagrody są Organizatorzy, przy czym fundatorem jednej torebki Bagme by smola, o której mowa w §3 ust. 1 powyżej jest Bagme by smola, a fundatorem jednej pary butów Marshall Shoes o której mowa w §3 ust. 1 powyżej jest Marshall Shoes.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a) odmówi przyjęcia Nagrody,

b) w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do

wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

5. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatorów. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania zwycięzcy Konkursu nagród o wartości nie niższej niż Nagroda wymieniona w § 3 ust 1.

§4 ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.11.2019 r., z chwilą opublikowania postu konkursowego, o którym mowa w §4 ust. 2 poniżej. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dnia 21.11.2019 r. do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23.11.2019 r. na profilach Instagram @bagmebysmola oraz @marshallshoes.

2. W dniu 19.11.2019 r. w ramach profilu BagMe by smola lub Marshall Shoes, zostanie udostępniony post konkursowy, zawierający dedykowaną na potrzeby Konkursu planszę przedstawiającą trzy aranżacje produktów Bagme by smola oraz Marshall Shoes wraz z pustym polem do uzupełnienia przez Uczestnika („Plansza Konkursowa​”).

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest, z zachowaniem następującej kolejności: (i) pobranie (skopiowanie) Planszy Konkursowej z profilu Bagme by smola lub Marshall Shoes, (ii) uzupełnienie przez Uczestnika pustego pola w ramach Planszy Konkursowej, o komentarz, w ramach którego Uczestnik wskaże, która z trzech aranżacji przedstawionych na Planszy Konkursowej podoba mu się najbardziej i dlaczego, (iii) udostępnienie przez Uczestnika w ramach jego Instastories posta przedstawiającego, uzupełnioną zgodnie z ppkt (ii) powyżej Planszę Konkursową oraz oznaczenie przez Uczestnika na tej Planszy Konkursowej profilów Instagram @bagmebysmola oraz @marshallshoes używając odpowiednich funkcji Instastories.

4. Kryterium wyłonienia zwycięzcy Konkursu jest udostępnienie przez Uczestnika, zgodnie z punktem §4 ust. 3 powyżej, Planszy Konkursowej uzupełnionej w sposób najciekawszy lub najbardziej kreatywny. Oceny uzupełnionych przez Uczestników Plansz Konkursowych dokonują Organizatorzy.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie zadań konkursowych, których autorzy: a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram; c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Instagram, a następnie w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu jest zobowiązany przesłać Organizatorom za pośrednictwem serwisu Instagram (korzystając z profilu Instagram, w ramach którego udostępnił zwycięską Planszę Konkursową) wiadomość zawierającą dane adresowe zwycięzcy Konkursu (w tym adres e-mail, z którego zwycięzca Konkursu będzie korzystał w ramach procedury odbioru Nagrody).

7. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości

e-mail lub telefonicznie.

8. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania Nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania Nagrody.

9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu.

10. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia Nagrody.

§5 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są

Organizatorzy.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru Nagrody, rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na nią.

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną, księgową, marketingową, kurierską lub prawną Organizatorów albo instytucje uprawnione do kontroli działalności Organizatorów lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych.

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne do

udziału w Konkursie.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres bagmebysmola@gmail.com lub biuro@marshallshoes.eu

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie

materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN